Źródła żądania zwrotu części prowizji bankowej należy upatrywać w przepisie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1083). Zgodnie z w/w przepisem, w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu przedstawionego przepisu: „Przedmiotowy przepis ustanawia zasadę proporcjonalnej redukcji kosztów. Proponowane rozwiązanie wydaje się zapewniać uniemożliwienie kredytodawcom obchodzenia przepisów ustawy przez rozkładanie konsumentom rat w taki sposób, że w pierwszym okresie kredytowania spłacie podlegać będą jedynie odsetki lub odsetki i tylko nieznaczna część kapitału” (Uzasadnienie..., VI kadencja, druk sejm. nr 3596, s. 46).

 

Czym jest kredyt konsumencki?


W tym miejscu należy wyjaśnić czym jest kredyt konsumencki, gdyż wyłącznie w przypadku tego kredytu istnieje możliwość zwrotu części prowizji bankowej. Art. 3 Ustawy o kredycie konsumenckim wskazuje wszystkie rodzaje umów zawartych z bankiem, które traktowane są jako kredyt konsumencki.

Są to w szczególności:

1) umowa pożyczki;

2) umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;

3) umowa o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;

4) umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;

5) umowa o kredyt odnawialny.

 

  • Ważne!

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się wyłącznie umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska.

 

Czy bank może uniemożliwić wcześniejszą spłatę kredytu?

 

Na podstawie art. 48. ustawy o kredycie konsumenckim, kredytobiorca ma prawo spłacić kredyt w całości przed terminem określonym w umowie. Oznacza to, że jeżeli konsument ma możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, to może to uczynić, nawet jeżeli nie poinformował o tym wcześniej kredytodawcy. Dodatkowo, przepisy te zakazują wprowadzania wszelkiego rodzaju postanowień umownych, które mogłyby ograniczyć albo uniemożliwić wykonywanie przez kredytobiorcę kompetencji do przedterminowej spłaty. Wszelkie tego rodzaju postanowienia są nieważne.

 

Kiedy należy się zwrot prowizji bankowej?

 

W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed czasem, klient może domagać się od banku proporcjonalnej obniżki wszystkich poniesionych w trakcie całego okresu kredytowania kosztów. Koszt ten stanowi również prowizja, która w wielu przypadkach była konieczna do zapłacenia, aby w ogóle móc uzyskać kredyt. Często są to spore kwoty, sięgające od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

 

Jak wyliczyć wysokość części prowizji jaką powinien zwrócić mi kredytodawca?

 

Proporcjonalny zwrot kosztów, z tytułu skróconego okresu obowiązywania umowy kredytowej, powinien być wyliczany zgodnie z interpretacją przyjętą przez Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK, czyli tzw. metodą liniową. Zdaniem UOKiK:

 

„Metoda liniowa jest zgodna z brzmieniem przepisów i w pełni transparentna dla konsumentów. To właśnie liniowy mechanizm obliczania zwrotu opłat klientom jest najkorzystniejszy i uczciwie wypełnia wyrok TSUE. Oczekuję tym samym, że wszystkie instytucje finansowe będą ją stosować przy rozliczeniach przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego. Takie stanowisko przedstawiliśmy również w październiku 2019 r. na spotkaniu ze Związkiem Banków Polskich”

 

Okazuje się że nie każdy bank stosuje w/w metodę. Powyższe oznacza, iż zwrócone kwoty przez bank mogą być zaniżone! Zatem problem dotyczy nie tylko samego zwrotu, ale również tego, czy zwrot nastąpi we właściwej wysokości. Z uwagi na powyższe, kancelaria przygotowała kalkulator, który wyliczy właściwą wysokość prowizji należnej do zwrotu. Otrzymana kwota ma wyłącznie charakter poglądowy. Szczegółowego wyliczenia można dokonać wyłącznie w oparciu o dokumentację bankową. 

 

 

Co jeśli bank nie dokonał zwrotu prowizji?

 

Jeżeli mimo wcześniej spłaty kredytu konsumenckiego, bank nie dokonał zwrotu części prowizji, bądź dokonał w zaniżonej kwocie, w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do banku, zawierającą wniosek o zwrot części prowizji. Bank ma 30 dni na ustosunkowanie się do takiej reklamacji. Brak uznania roszczeń przez bank, otwiera drogę do wniesienia sprawy do sądu. 

 

W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed czasem, klient może domagać się od banku proporcjonalnej obniżki wszystkich poniesionych kosztów kredytowania. Koszt ten stanowi również prowizja, która w wielu przypadkach była konieczna do zapłacenia, aby w ogóle móc uzyskać kredyt. Sprawdź kiedy należy Ci się zwrot prowizji oraz wylicz orientacyjną wysokość należnego Ci zwrotu, za pomocą umieszczonego na stronie kalkulatora.

Kalkulator zwrotu prowizji bankowej?
04 października 2020
W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed czasem, klient może domagać się od banku proporcjonalnej obniżki wszystkich poniesionych kosztów kredytowania. Koszt
03 sierpnia 2020
Rada Polityki Pieniężnej 21 lipca ogłosiła wysokość stóp procentowych. Główna stawka została utrzymana na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Powyższe
07 czerwca 2020
Nierzadko zdarza się, że tuż po zawarciu umowy kredytu bądź pożyczki, sytuacja życiowa kredytobiorcy zmienia się na tyle, iż nie
26 maja 2020
Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy został zdefiniowany w
30 marca 2020
W ostatnim okresie wielu przedsiębiorców prowadzących tradycyjną działalność handlową, zdecydowało się uruchomić sklep internetowy, jako uzupełniający, a dla niektórych w
04 października 2020
W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed czasem, klient może domagać się od banku proporcjonalnej obniżki wszystkich poniesionych kosztów kredytowania. Koszt ten stanowi również prowizja, która w wielu przypadkach była konieczna
03 sierpnia 2020
Rada Polityki Pieniężnej 21 lipca ogłosiła wysokość stóp procentowych. Główna stawka została utrzymana na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Powyższe powinno spowodować spadek wysokości rat. Jednak nie wszystkie banki uwzględniają
07 czerwca 2020
Nierzadko zdarza się, że tuż po zawarciu umowy kredytu bądź pożyczki, sytuacja życiowa kredytobiorcy zmienia się na tyle, iż nie może sobie pozwolić, lub nie chce zaciągać (kolejnego) zobowiązania finansowego.
26 maja 2020
Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy został zdefiniowany w art. 57 b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o
30 marca 2020
W ostatnim okresie wielu przedsiębiorców prowadzących tradycyjną działalność handlową, zdecydowało się uruchomić sklep internetowy, jako uzupełniający, a dla niektórych w obecnej sytuacji jedyny możliwy kanał sprzedaży. Jednak założenie i prowadzenie
17 marca 2020
Nawiązując do tytułu bestsellerowej powieści Gabriela Garcii Márquez’a, poruszamy ważki w ostatnich dniach problem. W obliczu zagrożenia epidemicznego, wielu pracodawców stanęło przed koniecznością dostosowania się do nowych warunków i wysłania
Kiedy należy się zwrot prowizji bankowej?
Kiedy należy się zwrot prowizji bankowej?
Kiedy należy się zwrot prowizji bankowej?
Przedawnienie roszczeń bankowych
Przedawnienie roszczeń bankowych
Przedawnienie roszczeń bankowych

Kalkulator zwrotu prowizji bankowej. Kiedy i w jakiej wysokości należy się zwrot części prowizji od banku?

04 października 2020
Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/

Łódź, Tel. 690 519 875 e-mail: poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak

Tel. 690 519 875 e-mail: poczta@kancelariabaraniak.pl