Adwokat Jarosław Baraniak

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

 

 

W moim ostatnim wpisie poruszyłem problem możliwości odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego. W tym artykule rozważymy sytuacje, kiedy kredyt konsumencki zostaje spłacony przed czasem. Jakie prawa ma konsument w takiej sytuacji? jakie obowiązki ma bank? Wyjaśniam.  

 

Zwrot części prowizji bankowej. 

 

Źródła żądania zwrotu części prowizji bankowej należy upatrywać w przepisie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1083). Zgodnie z w/w przepisem, w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu przedstawionego przepisu: „Przedmiotowy przepis ustanawia zasadę proporcjonalnej redukcji kosztów. Proponowane rozwiązanie wydaje się zapewniać uniemożliwienie kredytodawcom obchodzenia przepisów ustawy przez rozkładanie konsumentom rat w taki sposób, że w pierwszym okresie kredytowania spłacie podlegać będą jedynie odsetki lub odsetki i tylko nieznaczna część kapitału” (Uzasadnienie..., VI kadencja, druk sejm. nr 3596, s. 46).

 

Czym jest kredyt konsumencki?


W tym miejscu należy wyjaśnić czym jest kredyt konsumencki, gdyż wyłącznie w przypadku tego kredytu istnieje możliwość zwrotu części prowizji bankowej. Art. 3 Ustawy o kredycie konsumenckim wskazuje wszystkie rodzaje umów zawartych z bankiem, które traktowane są jako kredyt konsumencki.

Są to w szczególności:

1) umowa pożyczki;

2) umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;

3) umowa o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;

4) umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;

5) umowa o kredyt odnawialny.

 

  • Ważne!

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się wyłącznie umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska.

 

Czy bank może uniemożliwić wcześniejszą spłatę kredytu?

 

Na podstawie art. 48. ustawy o kredycie konsumenckim, kredytobiorca ma prawo spłacić kredyt w całości przed terminem określonym w umowie. Oznacza to, że jeżeli konsument ma możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, to może to uczynić, nawet jeżeli nie poinformował o tym wcześniej kredytodawcy. Dodatkowo, przepisy te zakazują wprowadzania wszelkiego rodzaju postanowień umownych, które mogłyby ograniczyć albo uniemożliwić wykonywanie przez kredytobiorcę kompetencji do przedterminowej spłaty. Wszelkie tego rodzaju postanowienia są nieważne.

 

Kiedy należy się zwrot prowizji bankowej?

 

W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed czasem, klient może domagać się od banku proporcjonalnej obniżki wszystkich poniesionych w trakcie całego okresu kredytowania kosztów. Koszt ten stanowi również prowizja, która w wielu przypadkach była konieczna do zapłacenia, aby w ogóle móc uzyskać kredyt. Często są to spore kwoty, sięgające od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

 

Jak wyliczyć wysokość części prowizji jaką powinien zwrócić mi kredytodawca?

 

Proporcjonalny zwrot kosztów, z tytułu skróconego okresu obowiązywania umowy kredytowej, powinien być wyliczany zgodnie z interpretacją przyjętą przez Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK, czyli tzw. metodą liniową. Zdaniem UOKiK:

 

„Metoda liniowa jest zgodna z brzmieniem przepisów i w pełni transparentna dla konsumentów. To właśnie liniowy mechanizm obliczania zwrotu opłat klientom jest najkorzystniejszy i uczciwie wypełnia wyrok TSUE. Oczekuję tym samym, że wszystkie instytucje finansowe będą ją stosować przy rozliczeniach przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego. Takie stanowisko przedstawiliśmy również w październiku 2019 r. na spotkaniu ze Związkiem Banków Polskich”

 

Okazuje się że nie każdy bank stosuje w/w metodę. Powyższe oznacza, iż zwrócone kwoty przez bank mogą być zaniżone! Zatem problem dotyczy nie tylko samego zwrotu, ale również tego, czy zwrot nastąpi we właściwej wysokości. Z uwagi na powyższe, kancelaria przygotowała kalkulator, który wyliczy właściwą wysokość prowizji należnej do zwrotu. Otrzymana kwota ma wyłącznie charakter poglądowy. Szczegółowego wyliczenia można dokonać wyłącznie w oparciu o dokumentację bankową. 

 

 

Co jeśli bank nie dokonał zwrotu prowizji?

 

Jeżeli mimo wcześniej spłaty kredytu konsumenckiego, bank nie dokonał zwrotu części prowizji, bądź dokonał w zaniżonej kwocie, w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do banku, zawierającą wniosek o zwrot części prowizji. Bank ma 30 dni na ustosunkowanie się do takiej reklamacji. Brak uznania roszczeń przez bank, otwiera drogę do wniesienia sprawy do sądu. 

 

Pomoc kancelarii.

 

W przypadku problemów z bankiem, zapraszam do kontaktu. Kancelaria prawna zajmuje się dochodzenie roszczeń od banków w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. Dokonamy bezpłatnej analizy dokumentacji kredytowej w celu zweryfikowania możliwości dochodzenia roszczeń oraz ustalenia ich wysokości. 

 

W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed czasem, klient może domagać się od banku proporcjonalnej obniżki wszystkich poniesionych kosztów kredytowania. Koszt ten stanowi również prowizja, która w wielu przypadkach była konieczna do zapłacenia, aby w ogóle móc uzyskać kredyt. Sprawdź kiedy należy się zwrot prowizji oraz wylicz orientacyjną wysokość należnego Ci zwrotu, za pomocą umieszczonego na stronie kalkulatora.

Kalkulator zwrotu prowizji bankowej?
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika odmawia przyznania mu prawa do świadczeń z tytułu pracowniczego ubezpieczenia
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki temu możesz uniknąć popełniania kosztownych błędów. Jednak, szczególnie dla pracowników,
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać spory narosłe w zakładach pracy. Między innymi kryzysy ekonomiczne i
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach oraz zasądzone 27 tyś zł.,
22 lutego 2021
Czy nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie urlopu macierzyńskiego podjąć w tym czasie pracę zarobkową? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez kancelarię i opublikowanym na portalu
Kiedy należy się zwrot prowizji bankowej?
Kiedy należy się zwrot prowizji bankowej?
Kiedy należy się zwrot prowizji bankowej?
linkedin
fb koronawirus
twitter koronawirus

Kalkulator zwrotu prowizji bankowej. Kiedy i w jakiej wysokości należy się zwrot części prowizji od banku?

04 października 2020

Tel: 690 519 875

Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/