30 marca 2020
W ostatnim okresie wielu przedsiębiorców prowadzących tradycyjną działalność handlową, zdecydowało się uruchomić sklep internetowy, jako uzupełniający, a dla niektórych w
30 marca 2020
W ostatnim okresie wielu przedsiębiorców prowadzących tradycyjną działalność handlową, zdecydowało się uruchomić sklep internetowy, jako uzupełniający, a dla niektórych w
https://www.facebook.com/kancelariajb/
Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Radca Prawny Jarosław Baraniak

Tel: 690 519 875

Dziedzina prawa mająca na celu ochronę praw osoby fizycznej, która dokonuje czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo konkurencji i ochrona praw konsumenta

Prawa konsumenta są powiązane ze strefą zakazu dyskryminacji, oraz praw człowieka, i ogólnych wartości. Prawa te są bardzo istotnym elementem konkurencji i rynku. Sprawy prowadzone przez kancelarię związane są często z zakupem aut z komisów, bądź wycieczek z biur podróży. Spory dotyczą również czynów nieuczciwej konkurencji, takich jak wprowadzających w błąd oznaczeń przedsiębiorstwa oraz fałszywych lub oszukańczych oznaczenie pochodzenia geograficznego, bądź wprowadzające w błąd oznaczenie, towarów albo usług.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosława Baraniaka świadczy usługi w zakresie prawnych zagadnień związanych z prawem konkurencji oraz ochroną praw konsumenta, regulowanych Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, a także Ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Świadczona obsługa koncentruje się wokół poniższych zagadnień:

 

  • Prawna obsługa procesu sprzedaży do konsumentów.

 

  • Pomoc prawna w zakresie prowadzenia postępowań reklamacyjnych. 

 

  • Rozwiązywanie sporów z klientami w związku z roszczeniami wynikającymi z tytułu rękojmi i gwarancji.

 

  • Reprezentowanie w postępowaniach wszczętych przez rzeczników praw konsumentów oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 

  • Audyt działań przedsiębiorstwa pod kątem zgodności z prawem konkurencji. 

 

  • Identyfikacja niedozwolonych porozumień w umowach.

 

♦ Kompendium wiedzy z dziedziny prawa konkurencji i konsumentów ♦

 

Kim jest konsument?

 

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Brak bezpośredniego związku czynności prawnych konsumenta z działalnością gospodarczą lub zawodową jest najistotniejszym i najbardziej charakterystycznym elementem pojęcia konsumenta.

 

Uznanie inwestora giełdowego za konsumenta.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 lipca 2019 r. o sygn. akt I CSK 587/17, stwierdził, że osoba fizyczna samodzielnie zarządzająca swoim majątkiem przez inwestowanie posiadanych środków (oszczędności) w instrumenty finansowe (w tym nabywanie oraz sprzedaż akcji i udziałów) w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jest konsumentem. Bez znaczenia dla przyznania danej osobie statusu konsumenta ma cel podjętej czynności (np. osiągnięcie zysku, pomnożenie majątku, odniesienie korzyści podatkowych, konsumpcja na emeryturze, pozostawienie majątku spadkobiercom), jak też jej zasobność i skala inwestowanych środków, a także jej kompetencje merytoryczne, doświadczenie i skala podejmowanego ryzyka inwestycyjnego. Uznaniu inwestora giełdowego za konsumenta nie stoi na przeszkodzie również dwukierunkowość dokonywanych przez niego operacji (nabywanie i zbywanie akcji), skoro definicja konsumenta z art. 221 k.c. nie determinuje tego, którą stroną czynności prawnej może być konsument. Nie odnosi się ona także do wartości lub liczby dokonywanych transakcji, choć kryteria te mogą być istotne dla oceny, czy dana osoba prowadzi działalność gospodarczą. Przeciwne stanowisko prowadziłoby do nieakceptowalnych rezultatów, skoro inwestowanie określonych środków finansowych na giełdzie papierów wartościowych stanowi alternatywę dla lokowania ich na rachunkach bankowych lub lokatach długoterminowych w instytucjach bankowych, a w jego świetle osobę lokującą środki finansowe w różnych bankach trzeba by uznawać nie za konsumenta lecz za przedsiębiorcę, co logicznie, funkcjonalnie i aksjologicznie jest nie do przyjęcia.

Ochrona praw konsumentów i prawo konkurencji - Prawnik Łódź
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Publikacje z zakresu praw konsumenta 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak