Adwokat Jarosław Baraniak

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Zasady odstąpienia od umowy kredytowej.

 

Odpowiedź na pytanie o możliwość odstąpienia od umowy kredytu lub pożyczki znajdziemy w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (u.k.k.). Treść art. 53 u.k.k. uprawnia konsumenta do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Art. 53 ust. 1 u.k.k. stanowi implementację art. 14 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy o kredycie konsumenckim (VI kadencja, druk sejm. nr 3596), „przyznanie konsumentowi uprawnienia do odstąpienia od umowy w określonym terminie, bez konieczności uzasadniania przyczyny wykonania tego uprawnienia, jest instrumentem ochrony konsumentów, wypracowanym w ustawodawstwie europejskim i przyjętym do porządków prawnych państw członkowskich. W odniesieniu do umowy o kredyt konsumencki ratio legis stanowi również zapobieganie pochopnemu zaciąganiu zobowiązań kredytowych przez konsumentów. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy daje konsumentowi dodatkową możliwość reasumpcji podjętej przez siebie decyzji”.

 

Czym jest kredyt konsumencki?

 

Wskazany powyżej przepis art. 53 u.k.k. zawiera stwierdzenie, iż konsument w terminie 14 dni może odstąpić od umowy kredytu konsumenckiego. Jak wobec tego rozumieć pojęcie „kredytu konsumenckiego” ? Definicja legalna umowy o kredyt konsumencki zawarta została w art. 3 ust. 1 u.k.k. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie jego udzielenia konsumentowi. Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności: umowę pożyczki, umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia, umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia umowę o kredyt odnawialny. Jak widać, jest to bardzo szerokie pojęcie i dotyczy m.in. kredytu gotówkowego, kredytu hipotecznego, a nawet kredytu konsolidacyjnego.

 

Od kiedy liczyć 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki?

 

Termin ten liczony jest od daty podpisania umowy kredytowej lub pożyczkowej. Licząc czternastodniowy termin, nie uwzględnia się dnia, w którym zawarto umowę.

 

  • Przykład: W przypadku umowy o kredyt konsumencki zawartej w dniu 1 czerwca, uprawnienie do odstąpienia od umowy wygaśnie z upływem 15 czerwca. 

 

Co istotne, do zachowania 14 dniowego terminu na wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie takiego oświadczenia na wskazany adres instytucji finansowej. W uzasadnieniu decyzji Prezesa UOKiK z dnia 19 maja 2016 r., o nr RBG 4/2016 znajduje się szczegółowe wyjaśnienie tej kwestii. W uzasadnieniu tym wskazano, iż „termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli konsument przed jego upływem złoży pod wskazany przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Ponadto, dla uznania odstąpienia od umowy za skuteczne wystarczy, aby zostało ono nadane (i to nie tylko w placówce pocztowej operatora publicznego) przed upływem powyższego terminu. Nie jest więc konieczne doręczenie do przedsiębiorcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ustawowym terminie 14 dni, ale wystarczy, że zostanie ono nadane do niego w tym okresie”.

 

Rozliczenie w razie odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki.

 

Skutkiem odstąpienia od umowy kredyt konsumencki jest to, że wygasa stosunek prawny zawiązany na podstawie tej umowy. Po odstąpieniu, konsument musi zwrócić niezwłocznie otrzymane pieniądze z kredytu, wraz z naliczonymi odsetkami za okres, w którym pozostawały one w jego dyspozycji. Konsument musi zwrócić kapitał kredytu w terminie 30 dni od dnia, w którym złożył kredytodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jest termin 30 dniowy, a nie miesięczny!

 

  • Przykład: Konsument odstępuje od umowy w dniu 1 czerwca, w związku z czym kapitał kredytu musi zostać zwrócony maksymalnie z upływem dnia 1 lipca.  Natomiast jeśli konsument odstępuje od umowy w dniu 1 lipca, wówczas kapitał musi zostać zwrócony najpóźniej z upływem dnia 31 lipca. 

 

Poza obowiązkiem zwrotu kapitału wraz z odsetkami, konsument z tytułu odstąpienia od umowy nie ponosi żądnych konsekwencji finansowych. Dodatkowo, bank powinien zwrócić klientowi wszystkie koszty związane z zawarciem umowy, w tym prowizję. Wbrew powyższym przepisom, w umowach zawieranych z różnymi instytucjami finansowymi zdarza się, że występują niedozwolone postanowienia, które w przypadku odstąpienia od umowy, nakładają na konsumentów obowiązek ponoszenia niektórych kosztów.

 

  • Przykład: Klauzula niedozwolona znajdująca się w rejestrze niedozwolonych postanowień umownych (wpis nr 4129 z 13.12.2012 r. Sygnatura akt: XVII AmC 1292/11):

„W razie odstąpienia od umowy Pożyczkodawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić poniesione przez Pożyczkobiorcę koszty udzielonej pożyczki z wyjątkiem opłaty przygotowawczej”.

 

Forma odstąpienia od umowy.

 

Oświadczenie konsumenta w sprawie odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki, uznaje się za złożone z chwilą, gdy doszło do kredytodawcy w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. W praktyce oświadczenie takie składa się na piśmie. Niektóre instytucje finansowe posiadają stosowny formularz, jednak skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy konsument nie musi wskazywać powodu odstąpienia.

 

Pomoc kancelarii.

 

Kancelaria prawna pomaga klientom w sporach przeciwko bankom i instytucjom bankowym. W razie problemów lub pytań zapraszamy do kontaktu. 

 

Nierzadko zdarza się, że tuż po zawarciu umowy kredytu bądź pożyczki, sytuacja życiowa kredytobiorcy zmienia się na tyle, iż nie może sobie pozwolić, lub nie chce zaciągać (kolejnego) zobowiązania finansowego. Może się również zdarzyć, iż umowa kredytu została zawarta w pośpiechu, pod wpływem technik sprzedażowych zastosowanych przez przedstawicieli instytucji bankowych. Pojawia się wówczas pytanie, czy konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy kredytu lub pożyczki?

Zasady odstąpienia od umowy kredytowej
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika odmawia przyznania mu prawa do świadczeń z tytułu pracowniczego ubezpieczenia
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki temu możesz uniknąć popełniania kosztownych błędów. Jednak, szczególnie dla pracowników,
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać spory narosłe w zakładach pracy. Między innymi kryzysy ekonomiczne i
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach oraz zasądzone 27 tyś zł.,
22 lutego 2021
Czy nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie urlopu macierzyńskiego podjąć w tym czasie pracę zarobkową? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez kancelarię i opublikowanym na portalu
kredyt konsumencki
kredyt konsumencki
Zasady odstąpienia od umowy kredytowej
Czy można odstąpić od umowy kredytowej lub pożyczki?
Czy można odstąpić od umowy kredytowej lub pożyczki?
Czy można odstąpić od umowy kredytowej lub pożyczki?

Czy można odstąpić od umowy kredytowej lub pożyczki?

07 czerwca 2020

Tel: 690 519 875

Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/