https://www.facebook.com/kancelariajb/
Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Radca Prawny Jarosław Baraniak

Tel: 690 519 875

23 marca 2024

Wspólna odpowiedzialność za powierzenie mienia pracownikowi – co powinieneś wiedzieć?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego, kto zarządza zespołem. Chociaż idea ta jest mocno zakorzeniona w
28 października 2023
W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem zawierająca zmiany w sprawach z zakresu prawa pracy. Ww. nowelizacja wprowadza m.in. nowe regulacje
06 października 2023
Zmiany na rynku pracy są nieuniknione i często zachodzą w tempie trudnym do przewidzenia. Pojawienie się globalnej pandemii COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyło ten proces, powodując gwałtowny wzrost popularności pracy zdalnej
06 września 2023
W czerwcu 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jedne z najbardziej istotnych wyroków w sprawach frankowych. Mowa o wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie nr
30 stycznia 2023
Sankcja kredytu darmowego to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale warto go poznać, gdyż może przynieść wiele korzyści dla kredytobiorców. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej mechanizmom, korzyściom oraz
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
14 maja 2024
W dzisiejszym świecie pełnym biurokracji i skomplikowanych procedur administracyjnych, łatwo jest zapomnieć o ważnych formalnościach. Taka nieuwaga może nieść za
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego,
14 marca 2024
W świecie, gdzie dominuje powszechne przekonanie, że "z ZUS-em nie da się wygrać w sądzie", nasza kancelaria prawna udowodniła, że
06 marca 2024
W świecie prawnym, gdzie sprawy sądowe mogą ciągnąć się latami, osiągnięcie szybkiego wyroku jest niczym złoty strzał w dziesiątkę. Nasza
04 stycznia 2024
W naszym najnowszym sprawozdaniu sądowym, kancelaria odniosła ważne zwycięstwo w obronie praw pracowniczych. Sprawa dotyczyła  sytuacji zwolnienia pracownicy poprzez wiadomość
Warunki Wspólnej Odpowiedzialności za Mienie Powierzone

Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego, kto zarządza zespołem. Chociaż idea ta jest mocno zakorzeniona w prawie pracy, w praktyce wciąż budzi wiele pytań i wątpliwości. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby można było mówić o wspólnej odpowiedzialności? Jakie są prawa i obowiązki obu stron w takiej sytuacji? I co najważniejsze, jak można zapobiegać sytuacjom, które mogą prowadzić do finansowych i prawnych komplikacji?

Każdy przedsiębiorca, zarządzając firmą, stoi przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych zasobów. Jednym z kluczowych aspektów jest odpowiedzialność za mienie firmy, które na co dzień jest w rękach pracowników. Sprzęt komputerowy, pojazdy służbowe, narzędzia pracy - to tylko niektóre przykłady mienia, które pracownicy mogą użytkować na potrzeby wykonywanych obowiązków. W tej dynamicznej przestrzeni biznesowej pojawia się pytanie: co zrobić, gdy dojdzie do szkody lub straty? W dzisiejszym artykule omówimy sytuację wspólnej odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone.

 

Art. 125 Kodeksu Pracy i Umowa o Współodpowiedzialności

 

Regulacje dotyczące tej formy odpowiedzialności znajdują swoje oparcie w art. 125 Kodeksu pracy, który stanowi fundament prawny dla przyjęcia przez pracowników wspólnej odpowiedzialności materialnej. Możliwość przyjęcia takiej wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie jest uwarunkowana zawarciem specjalnej umowy - umowy o współodpowiedzialności materialnej, ale również faktycznego powierzenia mienia w sposób zbiorowy. Takie podejście ma na celu zwiększenie ochrony mienia poprzez rozdzielenie ryzyka między kilku pracowników.

 

Regulacje rozporządzenia

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. dotyczące wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie, wydane na podstawie art. 126 § 1 Kodeksu pracy, stanowi kluczowy akt prawny regulujący mechanizm wspólnej odpowiedzialności pracowników. Rozporządzenie określa warunki, pod którymi pracownicy mogą być łącznie odpowiedzialni za mienie powierzone im przez pracodawcę.

 

Warunki Wspólnej Odpowiedzialności za Mienie Powierzone

 

Aby móc mówić o wspólnej odpowiedzialności pracodawcy i pracownika, konieczne jest dokładne przeanalizowanie każdej z poniżej wskazanych kwestii. W praktyce oznacza to przede wszystkim solidne przygotowanie w zakresie dokumentowania powierzenia mienia, systematyczne dokumentowanie wszelkich zdarzeń mogących prowadzić do szkód oraz umiejętność oceny stopnia winy i okoliczności towarzyszących powstaniu szkody.

 

 • Udokumentowanie powierzenia mienia

  • Zasada podstawowa: Wszelkie mienie powierzone pracownikowi musi być odpowiednio udokumentowane. Dokumentacja ta powinna zawierać dokładny opis mienia, stan mienia w momencie przekazania oraz potwierdzenie odbioru przez pracownika. Jest to niezbędne do wykazania, że pracownik rzeczywiście miał mienie w swoim posiadaniu w kontekście wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie.

  • Przykłady dokumentacji: Protokoły przekazania, umowy użyczenia, ewidencje magazynowe. Warto również, aby dokumentacja zawierała zapisy dotyczące warunków użytkowania mienia i zasad odpowiadania za ewentualne szkody w ramach wspólnej odpowiedzialności.

 • Wykazanie szkody

  • Obowiązek pracodawcy: Pracodawca musi wykazać, że w wyniku działań lub zaniechań pracownika powstała szkoda w kontekście wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie. Oznacza to potrzebę udowodnienia nie tylko samego faktu wystąpienia szkody, ale i jej konkretnego rozmiaru.

  • Ocena szkody: Szacowanie wartości szkody często wymaga przeprowadzenia specjalistycznych ekspertyz lub wycen, szczególnie gdy chodzi o mienie o znacznej wartości lub gdy szkoda ma charakter niematerialny (np. utrata danych).

 • Ustalenie stopnia winy

  • Wina pracownika: Aby pociągnąć pracownika do odpowiedzialności w ramach wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie, konieczne jest ustalenie jego winy w powstaniu szkody. W prawie pracy wyróżnia się różne stopnie winy: od lekkomyślności po umyślne działanie.

  • Udział pracodawcy: W sytuacjach wspólnej odpowiedzialności kluczowe jest również ocenienie, czy i w jakim stopniu pracodawca przyczynił się do powstania szkody. Może to dotyczyć na przykład niedostatecznego szkolenia pracownika, braku odpowiednich procedur bezpieczeństwa czy nienależytego nadzoru.

 • Okoliczności wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność

  • Siła wyższa: Zdarzenia niezależne od pracownika i pracodawcy, takie jak klęski żywiołowe, mogą wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność za szkodę w kontekście wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie.

  • Działanie trzecich osób: W niektórych przypadkach, gdy szkoda została spowodowana działaniem osób trzecich, odpowiedzialność pracownika może zostać ograniczona, szczególnie jeśli nie miał on możliwości zapobiegnięcia szkodzie.

 

Konsekwencje Prawne Wspólnej Odpowiedzialności

 

 • Potrącenia z wynagrodzenia: Jednym z najczęstszych skutków jest możliwość dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika na pokrycie szkody. Zgodnie z przepisami, potrącenia te muszą być dokonywane z zachowaniem pewnych limitów – na przykład, nie mogą one przekroczyć określonego procenta miesięcznego wynagrodzenia netto pracownika, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie.

 • Roszczenia odszkodowawcze: Pracodawca może również wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko pracownikowi w celu odzyskania pełnej wartości poniesionej szkody, szczególnie w sytuacjach, gdy szkoda przekracza wartość możliwych do potrącenia kwot z wynagrodzenia lub została spowodowana umyślnie.

 

FAQs: Najczęściej Zadawane Pytania

 

Czy istnieje możliwość wypowiedzenia umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej?

Tak, pracownik ma prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Przed zakończeniem obowiązywania umowy należy przeprowadzić inwentaryzację.

 

Jakie elementy powinna zawierać umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej?

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej powinna być zawarta na piśmie, gdyż inaczej jest nieważna. Musi ona precyzyjnie określać, jakie mienie jest powierzane pracownikom, zakres odpowiedzialności poszczególnych osób oraz procedury postępowania w przypadku wystąpienia szkody w mieniu pracodawcy.

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak