Adwokat Jarosław Baraniak

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Obowiązki pracodawcy.

 

Pracodawca, co do zasady, nie ma obowiązku zapewnienia podwładnemu innej pracy i w takiej sytuacji może rozwiązać z nim umowę o pracę. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1999 r., o sygn. akt I PKN 469/99, przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania 

 

Utrata zdolności do wykonywania pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

 

Jeżeli jednak utrata zdolności do wykonywania zadań na dotychczasowym stanowisku nastąpiła wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, na mocy art. 231 kodeksu pracy, pracodawca powinien przenieść takiego pracownika na inne stanowisko, niezagrażające jego zdrowiu. Oceniając czy praca, do której ma zostać przeniesiony pracownik, jest odpowiednia, powinno się brać przede wszystkim pod uwagę wymagania stawiane przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami. 

 

W takiej sytuacji, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie 3 miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną. Jeżeli pracownik nie dopełni tego obowiązku i dokona zgłoszenia gotowości przystąpienia do pracy po upływie miesiąca, wówczas na pracodawcy nie ciąży powinność wynikająca z komentowanego przepisu. Gotowość do pracy może zgłosić pisemnie, ustnie lub telefonicznie. Pracownik natomiast nie może odmówić podjęcia pracy na nowym, odpowiednim stanowisku (jeśli warunki pracy na nim uwzględniają wskazania lekarskie).

 

Jeżeli z takim przeniesieniem wiąże się obniżka zarobków, przez sześć miesięcy tej osobie przysługuje tzw. dodatek wyrównawczy. Jest to różnica między dotychczasową i nową stawką wynagrodzenia.

 

Co  jeżeli pracodawca obiektywnie nie może zatrudnić osoby na dozwolonym jej stanowisku pracy? 

 

Dopuszczalne jest wówczas rozwiązanie umowy o pracę, przy czym również w tym przypadku, w okresie wypowiedzenia takiej umowy, zakazane jest zatrudnienie pracownika na dotychczasowym stanowisku pracy.  Gdy pracodawca zdecyduje się w takiej sytuacji na rozwiązanie umowy z pracownikiem, zasadność wypowiedzenia należy oceniać z uwzględnieniem możliwości przeniesienia pracownika do odpowiedniej pracy, niezagrażającej jego zdrowiu. Jeżeli to przeniesienie było możliwe, to wypowiedzenie należy uznać za nieuzasadnione. Należy również pamiętać, że niewykonanie przez pracodawcę obowiązku przeniesienia pracownika, mimo że miał takie możliwości, jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, które może spotkać się z karą grzywny.

 

Kategoria: Prawo pracy

 

słowa kluczowe: utrata zdolności do pracy, wypadek przy pracy, zwolnienie lekarskie, obowiązki pracodawcy, prawo pracy. 

 

Po badaniach profilaktycznych lekarz medycyny pracy uznał pracownika za niezdolnego do pracy na zajmowanym dotychczas stanowisku. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Możliwości są zróżnicowane w zależności od tego czy utrata zdolności do wykonywania zadań na dotychczasowym stanowisku nastąpiła wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, czy z innych przyczyn.

Utrata zdolności do pracy
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika odmawia przyznania mu prawa do świadczeń z tytułu pracowniczego ubezpieczenia
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki temu możesz uniknąć popełniania kosztownych błędów. Jednak, szczególnie dla pracowników,
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać spory narosłe w zakładach pracy. Między innymi kryzysy ekonomiczne i
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach oraz zasądzone 27 tyś zł.,
22 lutego 2021
Czy nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie urlopu macierzyńskiego podjąć w tym czasie pracę zarobkową? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez kancelarię i opublikowanym na portalu
Utrata zdolności do pracy
Utrata zdolności do pracy
Utrata zdolności do pracy
Utrata zdolności do pracy
Utrata zdolności do pracy
Utrata zdolności do pracy

Utrata zdolności do pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę. 

14 stycznia 2020

Tel: 690 519 875

Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/