Adwokat Jarosław Baraniak

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Uchwała o sygn. akt III CZP 11/20

 

W dniu 22 stycznia 2020 r. wpłynęło do Sądu Najwyższego zagadnienie prawne, o treści: "Czy w świetle art. 405 k.c. i art. 409 k.c., w przypadku uznania umowy kredytu indeksowanego za nieważną na skutek zawarcia w niej klauzul abuzywnych, gdy bezpodstawne wzbogacenie ma miejsce po obu stronach umowy, kredytobiorca może skutecznie domagać się od banku zwrotu świadczenia w postaci rat kapitałowo-odsetkowych zapłaconych w walucie polskiej lub w walucie obcej, w sytuacji gdy nie doszło do zwrotu przez kredytobiorcę wypłaconej przez bank kwoty kredytu w nominalnej wysokości?" Sąd Najwyższy podjął uchwałę o następującej treści: 

 

  • "Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków jako świadczenia nienależnego (art. 410 par. 1 w zw. z art. 405 k.c.) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu". 

 

Sąd Najwyższy za teorią dwóch kondykcji, co to oznacza?

 

Czym jest teoria dwóch kondykcji zostało wyjaśnione dokładnie w Poradniku frankowicza, znajdującego się na stronie kancelarii. Wyjaśniając w skrócie, zgodnie z koncepcja zwana teorią salda w sytuacji, gdy bezpodstawne wzbogacenie ma miejsce po obu stronach to świadczenie wzajemne stanowi pozycję, którą od razu należy odjąć od wzbogacenia, a w rezultacie obowiązek zwrotu obciąża tylko tę stronę, która uzyskała większą korzyść, i ogranicza się do zwrotu nadwyżki wartości. Natomiast zgodnie z teorią zwaną dwóch kondykcji, każde roszczenie o wydanie korzyści należy traktować niezależnie. 

 

  • Przykład: Kredyt został zaciągnięty na kwotę 100 tyś zł. Kredytobiorca do daty stwierdzenia nieważności umowy spłacił 80 tyś. zł. Zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oba roszczenia są odrębne, tzn. kredytobiorca dochodzi od banku zwrotu kwoty 80 tyś zł., a bank dochodzi od kredytobiorcy zwrotu kwoty 100 tyś zł. 

 

Powyższa uchwała oznacza, że w przypadku ustalenia nieważności umowy, obie strony mają wobec siebie dwa odrębne roszczenia. Kredytobiorca może dochodzić zwrotu spłaconych rat, bez odliczenia kwot należnych bankowi, jeśli ten nie zgłosi takiego roszczenia. To bardzo dobra wiadomość dla frankowiczów, gdyż sądy bardzo często stosowały teorię salda, co wielokrotnie powodowało różnego rodzaju komplikacje. Teraz wydaje się, że nie powinno być więcej rozbieżności i sądy powinny zawsze stosować teorię dwóch kondykcji. 

 

W dniu 16 lutego 2021 r., Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 11/20 wydał bardzo ważną uchwałę dla frankowiczów, która dotyczyła sposobu rozliczenia stron w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu. Sąd Najwyższy stwierdził, że rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu powinno następować wg teorii dwóch kondykcji. Co to oznacza dla kredytobiorców?

teoria dwóch kondykcji czy salda
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika odmawia przyznania mu prawa do świadczeń z tytułu pracowniczego ubezpieczenia
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki temu możesz uniknąć popełniania kosztownych błędów. Jednak, szczególnie dla pracowników,
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać spory narosłe w zakładach pracy. Między innymi kryzysy ekonomiczne i
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach oraz zasądzone 27 tyś zł.,
22 lutego 2021
Czy nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie urlopu macierzyńskiego podjąć w tym czasie pracę zarobkową? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez kancelarię i opublikowanym na portalu
teoria dwóch kondykcji czy salda
teoria dwóch kondykcji czy salda
teoria dwóch kondykcji czy salda
Pożyczka dla przedsiębiorców
Pożyczka dla przedsiębiorców
Pożyczka dla przedsiębiorców

Ważna uchwała Sądu Najwyższego dla frankowiczów!

16 lutego 2021

Tel: 690 519 875

Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/