Adwokat Jarosław Baraniak

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Instytucja przedawnienia

 

Część roszczeń wynikających z zawartego z baniem kredytu we frankach, przedawnia się z każdym dniem. Jeżeli orzeczeniem sądu zostanie stwierdzone, iż w umowie występują zakazane postanowienia umowne, co w konsekwencji doprowadzi do jej unieważnienia, dojdzie wówczas do konieczności obustronnego zwrotu otrzymanych przez klienta oraz bank świadczeń. Po stronie klienta powstanie roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia. Tego rodzaju roszczenie ma niewątpliwie charakter majątkowy, co powoduje, iż podlega przedawnieniu.

 

Czy świadczenia z umowy kredytu we frankach podlegają zwrotowi w całości? 

 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 118 Kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia - wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Jednakże przepis, ten obecne brzmienie otrzymał w związku z nowelizacją z lipca 2018 r. Przed zmianą przepisów termin przedawnienia wynosił dziesięć lat. Które więc termin stosować? Przy dochodzeniu roszczeń od banku kluczowe znaczenie dla „frankowiczów” będzie miała data zawarcia umowy kredytu z bankiem. Dla osób, które zawarły umowę kredytu, przed zmianą przepisów o przedawnieniu, stosuje się 10-letni termin. Jednak należy pamiętać o tym, iż przedawnienie nie dotyczy całości zawartej umowy frankowej, a poszczególnych rat kredytu. Zatem, jeśli konsument zawarł umowę kredytową we frankach, przed październikiem 2009 roku – możliwość dochodzenia zwrotu części zapłaconych rat z jego umowy już się przedawniła i tej przedawnionej części nie będzie już mógł dochodzić przed sądem.

 

Jakie terminy przedawnienia stosować w razie uznania umowy kredytowej we frankach za nieważną, do roszczeń banków wobec klientów?

 

Roszczenie związane z umową kredytu, jest związane z prowadzoną przez bank działalnością gospodarczą, tak więc termin przedawnienia roszczeń banku wynosi 3 lata. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, do czynności bankowych zaliczane jest m.in. udzielanie kredytów. Czynności takie, choćby zostały wykonane wadliwie, mieszczą się w zakresie działalności gospodarczej banku. Wynikające z nich roszczenia są konsekwencją tej działalności. Zatem do roszczeń  tych naliczy zaliczyć także roszczenia wynikające z nieważnych umów kredytu. Bieg przedawnienia roszczenia wynikającego z zobowiązania bezterminowego rozpoczyna się w dniu, w którym świadczenie powinno być spełnione, gdyby wierzyciel wezwał dłużnika do wykonania zobowiązania w najwcześniej możliwym terminie  

 

Czy to oznacza, że roszczenie o zwrot kredytu się przedawnił?

 

Zarzut przedawnienia może być potraktowany jako przejaw nadużycia prawa art. 5 k.c. Uznanie, iż brak jest podstaw do zakwalifikowania postępowania pozwanych w zakresie dokonanej spłaty jako uznania niewłaściwego. Nie sposób zaaprobować sytuacji, w której podmioty stosunków cywilnoprawnych uchylają się od zwrotu otrzymanych od innych podmiotó środków pieniężnych bez ważnej podstawy prawnej. 

 

Co w sytuacji, gdy kredyt we frankach został został spłacony?

 

Całkowita spłata kredytu indeksowanego bądź denominowanego do franka, nie uniemożliwia dochodzenia swoich praw przed sądem. Warunek jest jeden: Całkowita spłata nie mogła nastąpić dawniej niż 10 lat przed wytoczeniem powództwa. Jest to związane z tym, iż okres przedawnienia liczony jest oddzielnie dla każdego świadczenia, a zatem w odniesieniu do rat kredytu, termin liczony jest oddzielnie dla każdej z rat. Dlatego też możliwość dochodzenia swoich roszczeń mają konsumenci, którzy umowę kredytową zawarli wcześniej, niż 10 lat temu. Wówczas trzeba jedynie pamiętać, by wysokość żądania powinna zostać pomniejszona o kwoty jakie zostały wpłacone ponad 10 lat przed złożeniem pozwu.

 

Z uwagi na powyższe, odkładanie decyzji o wystąpieniu z roszczeniami przeciwko bankowi może spowodować, iż upłynie termin przedawnienia, co uniemożliwi dochodzenia należności wynikających ze stwierdzenia nieważności postanowień umownych bądź całej umowy. Bieg terminu przedawnienia można przerwać, m.in. wnosząc powództwo do sądu.

 

Kategoria: Prawo Bankowe, umowy kredytu we frankach

 

Słowa kluczowe: unieważnienie kredytu we frankach, prawnik od franków, kredyt we frankach, pozew przeciwko bankowi, chf

 

 

Poradnik dla osób, które zawarły umowy kredytowe. Wyjaśniamy czy ich roszczenia nie uległy już przedawnieniu oraz czy „frankowicze” mogą dochodzić roszczeń wobec banków w przypadku umowy zawartej ponad 10 lat temu.

Czy „frankowicze” mogą dochodzić roszczeń wobec banków w przypadku umowy zawartej ponad 10 lat temu?
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika odmawia przyznania mu prawa do świadczeń z tytułu pracowniczego ubezpieczenia
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki temu możesz uniknąć popełniania kosztownych błędów. Jednak, szczególnie dla pracowników,
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać spory narosłe w zakładach pracy. Między innymi kryzysy ekonomiczne i
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach oraz zasądzone 27 tyś zł.,
22 lutego 2021
Czy nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie urlopu macierzyńskiego podjąć w tym czasie pracę zarobkową? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez kancelarię i opublikowanym na portalu
Przedawnienie roszczeń wynikających z kredytu we frankach
Przedawnienie roszczeń wynikających z kredytu we frankach
Przedawnienie roszczeń wynikających z kredytu we frankach
Przedawnienie roszczeń bankowych
Przedawnienie roszczeń bankowych
Przedawnienie roszczeń bankowych

Przedawnienie roszczeń wynikających z kredytu we frankach.

02 marca 2020

Tel: 690 519 875

Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/