https://www.facebook.com/kancelariajb/
Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Radca Prawny Jarosław Baraniak

Tel: 690 519 875

02 marca 2020

Przedawnienie roszczeń wynikających z kredytu we frankach.

Przedawnienie roszczeń bankowych
Przedawnienie roszczeń bankowych
Przedawnienie roszczeń bankowych
Przedawnienie roszczeń wynikających z kredytu we frankach
Przedawnienie roszczeń wynikających z kredytu we frankach
Przedawnienie roszczeń wynikających z kredytu we frankach
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego, kto zarządza zespołem. Chociaż idea ta jest mocno zakorzeniona w
28 października 2023
W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem zawierająca zmiany w sprawach z zakresu prawa pracy. Ww. nowelizacja wprowadza m.in. nowe regulacje
06 października 2023
Zmiany na rynku pracy są nieuniknione i często zachodzą w tempie trudnym do przewidzenia. Pojawienie się globalnej pandemii COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyło ten proces, powodując gwałtowny wzrost popularności pracy zdalnej
06 września 2023
W czerwcu 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jedne z najbardziej istotnych wyroków w sprawach frankowych. Mowa o wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie nr
30 stycznia 2023
Sankcja kredytu darmowego to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale warto go poznać, gdyż może przynieść wiele korzyści dla kredytobiorców. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej mechanizmom, korzyściom oraz
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
14 maja 2024
W dzisiejszym świecie pełnym biurokracji i skomplikowanych procedur administracyjnych, łatwo jest zapomnieć o ważnych formalnościach. Taka nieuwaga może nieść za
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego,
14 marca 2024
W świecie, gdzie dominuje powszechne przekonanie, że "z ZUS-em nie da się wygrać w sądzie", nasza kancelaria prawna udowodniła, że
06 marca 2024
W świecie prawnym, gdzie sprawy sądowe mogą ciągnąć się latami, osiągnięcie szybkiego wyroku jest niczym złoty strzał w dziesiątkę. Nasza
04 stycznia 2024
W naszym najnowszym sprawozdaniu sądowym, kancelaria odniosła ważne zwycięstwo w obronie praw pracowniczych. Sprawa dotyczyła  sytuacji zwolnienia pracownicy poprzez wiadomość
Czy „frankowicze” mogą dochodzić roszczeń wobec banków w przypadku umowy zawartej ponad 10 lat temu?

Poradnik dla osób, które zawarły umowy kredytowe. Wyjaśniamy czy ich roszczenia nie uległy już przedawnieniu oraz czy „frankowicze” mogą dochodzić roszczeń wobec banków w przypadku umowy zawartej ponad 10 lat temu.

Instytucja przedawnienia

 

Część roszczeń wynikających z zawartego z baniem kredytu we frankach, przedawnia się z każdym dniem. Jeżeli orzeczeniem sądu zostanie stwierdzone, iż w umowie występują zakazane postanowienia umowne, co w konsekwencji doprowadzi do jej unieważnienia, dojdzie wówczas do konieczności obustronnego zwrotu otrzymanych przez klienta oraz bank świadczeń. Po stronie klienta powstanie roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia. Tego rodzaju roszczenie ma niewątpliwie charakter majątkowy, co powoduje, iż podlega przedawnieniu.

 

Czy świadczenia z umowy kredytu we frankach podlegają zwrotowi w całości? 

 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 118 Kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia - wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Jednakże przepis, ten obecne brzmienie otrzymał w związku z nowelizacją z lipca 2018 r. Przed zmianą przepisów termin przedawnienia wynosił dziesięć lat. Które więc termin stosować? Przy dochodzeniu roszczeń od banku kluczowe znaczenie dla „frankowiczów” będzie miała data zawarcia umowy kredytu z bankiem. Dla osób, które zawarły umowę kredytu, przed zmianą przepisów o przedawnieniu, stosuje się 10-letni termin. Jednak należy pamiętać o tym, iż przedawnienie nie dotyczy całości zawartej umowy frankowej, a poszczególnych rat kredytu. Zatem, jeśli konsument zawarł umowę kredytową we frankach, przed październikiem 2009 roku – możliwość dochodzenia zwrotu części zapłaconych rat z jego umowy już się przedawniła i tej przedawnionej części nie będzie już mógł dochodzić przed sądem.

 

Jakie terminy przedawnienia stosować w razie uznania umowy kredytowej we frankach za nieważną, do roszczeń banków wobec klientów?

 

Roszczenie związane z umową kredytu, jest związane z prowadzoną przez bank działalnością gospodarczą, tak więc termin przedawnienia roszczeń banku wynosi 3 lata. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, do czynności bankowych zaliczane jest m.in. udzielanie kredytów. Czynności takie, choćby zostały wykonane wadliwie, mieszczą się w zakresie działalności gospodarczej banku. Wynikające z nich roszczenia są konsekwencją tej działalności. Zatem do roszczeń  tych naliczy zaliczyć także roszczenia wynikające z nieważnych umów kredytu. Bieg przedawnienia roszczenia wynikającego z zobowiązania bezterminowego rozpoczyna się w dniu, w którym świadczenie powinno być spełnione, gdyby wierzyciel wezwał dłużnika do wykonania zobowiązania w najwcześniej możliwym terminie  

 

Czy to oznacza, że roszczenie o zwrot kredytu się przedawnił?

 

Zarzut przedawnienia może być potraktowany jako przejaw nadużycia prawa art. 5 k.c. Uznanie, iż brak jest podstaw do zakwalifikowania postępowania pozwanych w zakresie dokonanej spłaty jako uznania niewłaściwego. Nie sposób zaaprobować sytuacji, w której podmioty stosunków cywilnoprawnych uchylają się od zwrotu otrzymanych od innych podmiotó środków pieniężnych bez ważnej podstawy prawnej. 

 

Co w sytuacji, gdy kredyt we frankach został został spłacony?

 

Całkowita spłata kredytu indeksowanego bądź denominowanego do franka, nie uniemożliwia dochodzenia swoich praw przed sądem. Warunek jest jeden: Całkowita spłata nie mogła nastąpić dawniej niż 10 lat przed wytoczeniem powództwa. Jest to związane z tym, iż okres przedawnienia liczony jest oddzielnie dla każdego świadczenia, a zatem w odniesieniu do rat kredytu, termin liczony jest oddzielnie dla każdej z rat. Dlatego też możliwość dochodzenia swoich roszczeń mają konsumenci, którzy umowę kredytową zawarli wcześniej, niż 10 lat temu. Wówczas trzeba jedynie pamiętać, by wysokość żądania powinna zostać pomniejszona o kwoty jakie zostały wpłacone ponad 10 lat przed złożeniem pozwu.

 

Z uwagi na powyższe, odkładanie decyzji o wystąpieniu z roszczeniami przeciwko bankowi może spowodować, iż upłynie termin przedawnienia, co uniemożliwi dochodzenia należności wynikających ze stwierdzenia nieważności postanowień umownych bądź całej umowy. Bieg terminu przedawnienia można przerwać, m.in. wnosząc powództwo do sądu.

 

Kategoria: Prawo Bankowe, umowy kredytu we frankach

 

Słowa kluczowe: unieważnienie kredytu we frankach, prawnik od franków, kredyt we frankach, pozew przeciwko bankowi, chf

 

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak