https://www.facebook.com/kancelariajb/
Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Radca Prawny Jarosław Baraniak

Tel: 690 519 875

06 października 2023

Praca zdalna - jak mogę z niej skorzystać?

twitter koronawirus
fb koronawirus
linkedin
Pozew Getback
Pozew Getback
Pozew Getback
28 października 2023
W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem zawierająca zmiany w sprawach z zakresu prawa pracy. Ww. nowelizacja wprowadza m.in. nowe regulacje
06 października 2023
Zmiany na rynku pracy są nieuniknione i często zachodzą w tempie trudnym do przewidzenia. Pojawienie się globalnej pandemii COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyło ten proces, powodując gwałtowny wzrost popularności pracy zdalnej
06 września 2023
W czerwcu 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jedne z najbardziej istotnych wyroków w sprawach frankowych. Mowa o wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie nr
30 stycznia 2023
W ostatnim czasie można zauważyć rosnące zainteresowanie dochodzeniem roszczeń związanych z tzw. sankcją kredytu darmowego. Sankcja kredytu darmowego uregulowana jest w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Opisana instytucja polega
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika odmawia przyznania mu prawa do świadczeń z tytułu pracowniczego ubezpieczenia
28 października 2023
W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem zawierająca zmiany w sprawach
06 października 2023
Zmiany na rynku pracy są nieuniknione i często zachodzą w tempie trudnym do przewidzenia. Pojawienie się globalnej pandemii COVID-19 jeszcze
06 września 2023
W czerwcu 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jedne z najbardziej istotnych wyroków w sprawach frankowych. Mowa o wyroku
30 stycznia 2023
W ostatnim czasie można zauważyć rosnące zainteresowanie dochodzeniem roszczeń związanych z tzw. sankcją kredytu darmowego. Sankcja kredytu darmowego uregulowana jest
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli
Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

Zmiany na rynku pracy są nieuniknione i często zachodzą w tempie trudnym do przewidzenia. Pojawienie się globalnej pandemii COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyło ten proces, powodując gwałtowny wzrost popularności pracy zdalnej na całym świecie. Firmy i pracownicy musieli dostosować się do nowej rzeczywistości, w której praca nie jest już tylko wykonywana w siedzibie firmy. W dzisiejszym wpisie przedstawimy Państwu m.in. w jaki sposób skorzystać z instytucji pracy zdalnej oraz wskażemy jak pracę zdalną uregulował polski prawodawca.

  • Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

 

Instytucję pracy zdalnej wprowadziła do Kodeksu pracy ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240). Nowe przepisy weszły w życie od dnia 7 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z definicją ustawową, praca zdalna polega na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zgodnie z ww. nowelizacją, praca zdalna zastąpiła w kodeksie instytucję telepracy.

 

  • Uzgodnienie wykonywania pracy zdalnej między stronami stosunku pracy

 

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, uzgodnienie wykonywania pracy zdalnej między pracownikiem a pracodawcą może nastąpić:

  • przy zawieraniu umowy o pracę albo

  • w trakcie trwającego już zatrudnienia.

Rozpoczęcie wykonywania pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia może nastąpić z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek pracownika złożony pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej.

Jeżeli wykonywanie pracy zdalnej możliwe jest ze względu na rodzaj pracy albo organizację pracy w danym przedsiębiorstwie, pracodawca musi uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez pracownicę w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. O odmowie uwzględnienia wniosku o pracę zdalną pracodawca musi poinformować pracownika w postaci papierowej lub elektronicznie w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez pracownika!

 

  • Praca zdalna na polecenie pracodawcy

 

Praca zdalna może być wykonywania również na polecenie pracodawcy! Może to nastąpić w dwóch przypadkach, tj.:

  • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu,

  • w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

By ww. polecenie było skuteczne, pracownik obowiązany jest złożyć bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, w którym wskaże, iż posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

 

  • Zasady wykonywania pracy zdalnej

 

Przy omawianiu instytucji pracy zdalnej podkreślić należy, iż zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa - w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami.

Zasady wykonywania pracy zdalnej mogą zostać również ustalone w regulaminie, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu porozumienia przez pracodawcę nie dojdzie do zawarcia porozumienia z organizacjami związkowymi albo jeżeli w zakładzie pracy nie działają żadne zakładowe organizacje związkowe.

 

  • Praca zdalna okazjonalna

 

Oprócz pracy zdalnej na polecenie pracodawcy, możemy wyróżnić również instytucję pracy zdalnej okazjonalnej. Jest ona udzielana na niewiążący pracodawcy wniosek pracownika, w wymiarze 24 dni w całym roku kalendarzowym.

 

  • Podsumowanie

 

Praca zdalna to coraz bardziej popularna forma zatrudnienia, która oferuje wiele korzyści, takich jak elastyczność, oszczędność czasu i pieniędzy oraz możliwość pracy w komfortowych warunkach domowych. Oczywiście, jak każda forma pracy, ma także swoje wady, takie jak brak bezpośredniego kontaktu z zespołem czy rozpraszanie uwagi przez elementy i obowiązki domowego zacisza. Z odrobiną planowania i zaangażowania, praca zdalna może stać się doskonałym rozwiązaniem dla wielu osób szukających równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym.

Rozważania dzisiejszego artykułu oczywiście nie wyczerpują tematyki pracy zdalnej. Omawiane w dzisiejszym wpisie zagadnienie jest na tyle rozległe, iż moglibyśmy poświęcić mu kilka dobrych tematów. Do poruszenia zostały m.in. kwestie obowiązki i uprawnienia pracodawcy oraz pracownika w trakcie wykonywania pracy zdalnej, zwrot kosztów za pracę zdalną czy też rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, których należy przestrzegać podczas pracy zdalnej. O tych i innych kwestiach zapewne pojawią się jeszcze artykuły na naszym blogu!

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak