Adwokat Jarosław Baraniak

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy 

 

Podstawowym uprawnieniem pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy jest prawo do otrzymania wynagrodzenie za czas choroby w wysokości 100% wynagrodzenia. Poszkodowanemu dodatkowo przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania jeśli wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie powinien być złożony do płatnika składek.

 

Odszkodowanie od pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy 

 

Ponadto jeśli pracownik, wskutek zdarzenia, doznał szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, może żądać od swego pracodawcy świadczeń odszkodowawczych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 444 § 1 i 2 k.c., w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody (odszkodowanie) obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

 

Możliwość dochodzenia odszkodowania od pracodawcy uzależniona jest od zaistnienia dwóch warunków. Po pierwsze, przede wszystkim wyjaśnić należy, iż wskazana odpowiedzialność ma charakter uzupełniający i z żądaniem odszkodowania można wystąpić dopiero, gdy pracownik uzyska świadczenie z ZUS-u. Wówczas dochodzenie od pracodawcy roszczeń odszkodowawczych jest możliwe w przypadku, gdy szkoda doznana przez pracownika w wyniku wypadku przy pracy, nie została w całości pokryta przez ZUS. Tak też wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z 29 lipca 1998 r., sygn. akt II UKN 155/98. Po drugie, pracownik, występując przeciwko pracodawcy z odszkodowaniem, nie może w postępowaniu sądowym powołać się jedynie na fakt zaistnienia wypadku przy pracy, który stwierdzony został protokołem powypadkowym. Odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy jest uwarunkowana wykazaniem przez pracownika, że nie dokonano wymaganych działań lub dokonano ich niewłaściwie, a więc konieczne jest stwierdzenie, że w konkretnych okolicznościach faktycznych praca została zorganizowana nieprawidłowo, co w konsekwencji miało wpływ na zaistnienie wypadku albo że realnie istniejące zagrożenia przy jej wykonywaniu nie zostały rozpoznane przez pracodawcę, wobec tego pracownik nie miał o nich wymaganej wiedzy i to naraziło go na uszczerbek na zdrowiu.

 

Zasada odpowiedzialności pracodawcy

 

Ugruntowany jest w orzecznictwie sądowym pogląd, że pracodawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy - art. 415 k.c. w zw. z art. 300 k.p., za szkodę doznaną przez pracownika wskutek wypadku przy pracy, jeśli można uznać, że do zdarzenia doszło w wyniku niedopełnienia ciążących na pracodawcy obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2008 r., II PK 100/08, OSNP 2010/9-10/108). Należy również zwrócić uwagę, iż w sprawie ewentualnych działań, możliwych do podjęcia przez poszkodowanego w związku z doznanym urazem, w sytuacji, gdy wypadek przy pracy dodatkowo spowodował stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu pracownika, wówczas zatrudniony ma prawo, złożyć wniosek i otrzymać jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

 

Kategoria: Prawo pracy 

 

słowa kluczowe: jednorazowe odszkodowanie, odszkodowanie od pracodawcy, wypadek przy pracy, protokół powypadkowy, prawo pracy 

Wypadki losowe mogą znacznie pokrzyżować nasze plany i założenia finansowe. W społecznej świadomości, oczywistym jest zasada wynikająca z kodeksu cywilnego, iż kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Natomiast aktualnym pozostaje pytanie jak wygląda sytuacja prawna poszkodowanego, gdy do zdarzenia wypadkowego dojdzie w trakcie wykonywania pracy?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, odszkodowanie od pracodawcy
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika odmawia przyznania mu prawa do świadczeń z tytułu pracowniczego ubezpieczenia
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki temu możesz uniknąć popełniania kosztownych błędów. Jednak, szczególnie dla pracowników,
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać spory narosłe w zakładach pracy. Między innymi kryzysy ekonomiczne i
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach oraz zasądzone 27 tyś zł.,
22 lutego 2021
Czy nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie urlopu macierzyńskiego podjąć w tym czasie pracę zarobkową? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez kancelarię i opublikowanym na portalu
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Uprawnienia poszkodowanego z tytułu wypadku przy pracy. Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy 

28 lutego 2020

Tel: 690 519 875

Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/