Adwokat Jarosław Baraniak

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Czego dotyczył wyrok TSUE?

 

Wyrok TSUE w sprawie C‑19/20 dotyczy pytań złożonych w trybie prejudycjalnym, przez Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym. W 2008 r. I.W. i R.W zawarli, jako konsumenci, umowę kredytu hipotecznego z poprzednikiem prawnym Banku BPH na okres 360 miesięcy (30 lat). Umowa ta dotyczyła kredytu, którego wartość była wyrażona w złotych polskich (PLN), ale indeksowana do waluty obcej, a konkretnie do franka szwajcarskiego (CHF).

Z wyjaśnień przedstawionych przez sąd odsyłający wynika, że kredytobiorcy ci zostali poinformowani o fakcie, że kurs wymiany franka szwajcarskiego może wzrastać, co wpłynie na wysokość rat miesięcznych spłaty kredytu.  W dniu 7 marca 2011 r. strony podpisały aneks do tej umowy kredytu (zwany dalej „aneksem”), który zawierał, po pierwsze, postanowienia opisujące sposób wyliczenia marży Banku BPH. Po drugie, aneks ten przewidywał, że kredytobiorcy będą odtąd uprawnieni do spłaty kredytu w wybranej przez siebie walucie indeksacji, czyli franku szwajcarskim, w którą mogą zaopatrywać się również na wolnym rynku.

 

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej, a pozwanie banku

 

Pierwsze pytanie dotyczyło wątpliwości czy sąd krajowy ma obowiązek stwierdzenia nieuczciwości warunku umowy zawartej z konsumentem także wówczas, gdy w dacie orzekania na skutek dokonanej przez strony w formie aneksu zmiany treści umowy warunek został zmieniony bądź usunięty. Ten punkt orzeczenia jest bardzo ważny dla osób, które zawarły z bankiem aneks do umowy kredytowej. W takich sytuacjach Bank podnosiły zarzut, iż aneks w pewnym sensie uzdrawiał wadliwą umowę, gdyż bank na skutek podpisania aneksu bank tracił swobodę w ustalaniu kursu, a klient miał możliwość samodzielnego wyliczenia wysokości dokonywanych spłat.

 

TSUE wyjaśnił, że konsument mimo to nadal może powoływać się na nieważność postanowień chyba, że posiadał pełną świadomość tego, że postanowienia zmieniane aneksem miały charakter niedozwolony. Musimy mieć na uwadze, że aneksy najczęściej były podpisywane w 2011 roku, kiedy praktycznie nikt nie miał jeszcze wiedzy na temat wadliwości postanowień. Będzie niezwykle ciężko bankowi udowodnić, że klient podpisywał aneks w tamtym okresie, ze świadomość niewiążącego charakteru danego postanowienia.  

 

Kolejne pytania kierowane do TSUE

 

2)      Czy sąd krajowy ma możliwość stwierdzenia nieuczciwości tylko niektórych elementów warunku umownego dotyczącego ustalanego przez bank kursu wymiany waluty, do której indeksowany jest udzielony konsumentowi kredyt (tak jak w postępowaniu głównym), tj. przez eliminację zapisu dotyczącego ustalanej jednostronnie i w niejasny sposób marży banku będącej składową kursu wymiany, a pozostawienie jednoznacznego postanowienia odnoszącego się do średniego kursu banku centralnego (Narodowego Banku Polskiego), co nie rodzi potrzeby zastąpienia wyeliminowanej treści jakimkolwiek przepisem prawa, a skutkować będzie przywróceniem rzeczywistej równowagi pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, choć zmieni istotę zapisu dotyczącego spełnienia świadczenia przez konsumenta, z korzyścią dla niego?

 

3)      Czy w sytuacji wprowadzenia przez ustawodawcę krajowego środków zapewniających zapobieganie stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków umownych, w tym przypadku ustawy antyspreadowej z 2011 r. interes publiczny sprzeciwia się stwierdzeniu nieuczciwości tylko niektórych elementów warunku umownego w sposób opisany w pytaniu drugim?

 

4)      Czy brak obowiązywania umowy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy […] 93/13 […], stanowiący rezultat wyłączenia nieuczciwych warunków umownych, określonych w art. 2 lit. a) w związku z art. 3 [rzeczonej] dyrektywy, należy rozumieć w ten sposób, że jest to sankcja, która może nastąpić jako rezultat konstytutywnego orzeczenia sądu wydanego na wyraźne żądanie konsumenta, z konsekwencjami od momentu zawarcia umowy, tj. ex tunc, a roszczenia restytucyjne konsumenta i przedsiębiorcy stają się wymagalne wraz z uprawomocnieniem się wyroku?

 

5)      Czy art. 6 ust. 1 dyrektywy […] 93/13 […] w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 30 marca 2010 r. (Dz.U. 2010, C 83, s. 389) należy rozumieć w ten sposób, że nakłada on na sąd krajowy obowiązek informowania konsumenta, który zgłosił żądanie stwierdzenia nieważności umowy w związku z eliminacją warunków nieuczciwych, o skutkach prawnych takiego rozstrzygnięcia, w tym także o możliwych roszczeniach restytucyjnych przedsiębiorcy (banku), nawet nie zgłoszonych w danym postępowaniu, a także takich, których zasadność nie jest jednoznacznie przesądzona, nawet w sytuacji, gdy konsument jest reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika?”.

 

Odpowiedzi na pytania

 

Odpowiedzi na pozostałe pytania znajdują się tutajDokładna analiza kolejnych odpowiedzi zostanie przedstawiona w kolejnych wpisach.

 

  • Jednocześnie przypominamy, iż kancelaria zajmuje się sprawami frankowiczów. Prześlij swoją umowę kredytu na dedykowany adres mailowy - franki@kancelariabaraniak.pl. Dokonamy bezpłatnej analizy Twojej umowy.  

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 29 kwietnia 2021 r., wydał kolejny korzystny wyrok dla osób posiadających kredyt denominowany bądź indeksowany do franka szwajcarskiego. W wyroku TSUE odpowiada na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku i potwierdza dotychczasową linię orzeczniczą. Wyrok jest korzystny przede wszystkie dla osób, które zawarły z bankiem aneks do umowy, umożliwiający spłatę kredytu bezpośrednio we frankach szwajcarskich. 

wyrok tsue franki
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika odmawia przyznania mu prawa do świadczeń z tytułu pracowniczego ubezpieczenia
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki temu możesz uniknąć popełniania kosztownych błędów. Jednak, szczególnie dla pracowników,
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać spory narosłe w zakładach pracy. Między innymi kryzysy ekonomiczne i
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach oraz zasądzone 27 tyś zł.,
22 lutego 2021
Czy nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie urlopu macierzyńskiego podjąć w tym czasie pracę zarobkową? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez kancelarię i opublikowanym na portalu
wyrok tsue franki
wyrok tsue franki
wyrok tsue franki
Utrata zdolności do pracy
Utrata zdolności do pracy
Utrata zdolności do pracy

Kolejny korzystny wyrok TSUE (z 29.04) dla frankowiczów 

30 kwietnia 2021

Tel: 690 519 875

Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/