https://www.facebook.com/kancelariajb/
Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Radca Prawny Jarosław Baraniak

Tel: 690 519 875

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych Łódź

30 marca 2020
W ostatnim okresie wielu przedsiębiorców prowadzących tradycyjną działalność handlową, zdecydowało się uruchomić sklep internetowy, jako uzupełniający, a dla niektórych w
16 stycznia 2020
Szacowana rentowność wynajmu lokali mieszkali w największych ośrodkach miejskich sięga dziś ok. 4–6 proc. To dużo więcej niż średnia rentowność

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosława Baraniaka w Łodzi świadczy obsługę prawną związana z działalnością Wspólnot Mieszkaniowych. 

 

Wspólnota mieszkaniowa to struktura organizacyjna powołana do zarządzania nieruchomością wspólną. Tworzy ją ogół właścicieli lokali. Minimalny skład osobowy wspólnoty mieszkaniowej stanowi dwóch współwłaścicieli nieruchomości wspólnej.

 

Rozróżnia się małe i duże wspólnoty. Mała wspólnota występuje, gdy liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż 3, a wspólnota duża, gdy lokali jest więcej niż 3. Do zarządu nieruchomością wspólną małej wspólnoty stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku dużej wspólnoty zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 

 

Celem powołania wspólnoty mieszkaniowej jest ułatwienie w zarządzaniu nieruchomością wspólną. Istnieją dwa podstawowe tryby podejmowania uchwał przez właścicieli lokali. Są one przyjmowane w drodze głosowania na zebraniu właścicieli albo w drodze indywidualnego zbierania głosów. 

Uchwały zapadają większością głosów liczoną według wielkości udziału w nieruchomości wspólnej. 

 

Korzystanie z nieruchomości wspólnej ma zapewnić dostęp do lokalu oraz sprawne i bezpieczne funkcjonowanie całego obiektu. Częściami wspólnymi są wszystkie tereny i instalacje, które nie służą do wyłącznego użytku właściciela lokalu, np. klatka schodowa, parkingi, chodniki. 

 

Istnieje możliwość sądowej kontroli podjętych uchwał przez wspólnotę mieszkaniową pod kątem zgodności z przepisami prawa, umową właścicieli lokali lub naruszenia zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną albo naruszenia interesów właściciela lokalu.

 

 

Świadczona obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, koncentruje się wokół poniższych zagadnień:

 

  • Opiniowanie i sporządzanie uchwał wspólnoty i zarządu, oraz regulaminów porządkowych. 

  • Opiniowanie i sporządzanie wszelkich umów związanych z bieżącą działalnością wspólnoty mieszkaniowej, w tym umów dzierżawy, najmu i o roboty budowlane;

  • Rozwiązywanie sporów z lokatorami, w tym dochodzenie należności od członków wspólnot mieszkaniowych i najemców lokali komercyjnych,

  • Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, oraz przed organami administracji państwowej. 

 

Sprawy prowadzone przez kancelarię:

 

Planowanie inwestycji na częściach wspólnych, które wymagają uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej (zajęcie i stworzenie ogródka).

W razie braku uzyskania zgody, np. gdy większość sąsiadów nie wyraża zgody na inwestycje, współwłaściciel może żądać upoważnienia sądowego do dokonania określonej czynności.

 

Odmowa spełnienia obowiązku udostępniania lokalu, wspólnocie mieszkaniowej.

W takim przypadku wspólnota mieszkaniowa może wystąpić o nakazanie przez sąd udostępnienia lokalu w celu wykonania czynności. W takich sprawach można powołać się na art. 13 ust. 2 ustawy o własności lokali, zgodnie z którym, na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.

 

 

 

 

Publikacje z zakresu nieruchomości

Wspólnota mieszkaniowa jest to ogół, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. 

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych Łódź

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak